Elektrorevize

Revize elektrických zařízení do 1000V

Nabízíme výchozí a pravidelné revize elektrických instalací bytů, rodinných domů, administrativních budov, průmyslových a zemědělských objektů tak i revize obnovitelných zdrojů energie. Specializací jsou revize a problematika bezpečného chodu fotovoltaických systémů FVE a malých vodních elektráren MVE. Výchozí revize jsou prováděny dle platných norem pro provedení elektrorevize a pravidelné revize jsou prováděné dle norem platných v době vzniku realizace díla.

 • Výchozí revize (dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6)
 • Pravidelné revize (dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 nebo 34 1010 – dle uvedení do provozu)

Revize hromosvodů

Výchozí revize hromosvodů, nebo-li ochrana před účinky atmosférické elektřiny jsou prováděny dle souboru nové normy ČSN EN 62305, která je v platnosti od roku 2007 a do roku 2009 platila soubežně s normou ČSN 34 1390. Dá se říci, že zde se nejedná pouze o kosmetickou úpravu dnes již neplatné normy, ale vskutku o revoluci v ochraně před účinky atmosférické elektřiny.

 • Výchozí revize (dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305)
 • Pravidelné revize (dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305 nebo ČSN 34 1390 – dle uvedení do provozu)

V průběhu provádění elektrorevizí je provozovatel upozorněn na případné nedostatky instalace, které lze ještě před sepsáním revizní zprávy odstranit a předejít tak zbytečným časovým prodlevám a opakování revize po odstranění závad.

Revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí

Pravidelné revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí se provádí dle normy ČSN 33 1600 ed.2, která sloučila požadavky obou předchozích norem ČSN 33 1610 a ČSN 1600. Pro zajišťování bezpečnosti elektrických spotřebičů, během doby jejich používání platí předpisy vyplývající se zákona č. 262/2006Sb. (Zákoník práce) a navazujícího zákona č. 309/2006Sb., který stanovuje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Během pravidelné revize elektrického spotřebiče budou prováděny následující úkony :

 • Vizuální kontrola spotřebiče
 • Zkouška chodu
 • Předepsaná elektrická měření k ověření bezpečnosti spotřebiče
 • Označení a evidence spotřebiče
 • Vypracování revizní karty spotřebiče

Tato norma neřeší revize nových spotřebičů nebo-li výchozí revize spotřebičů. To je logické protože, dle zákona č. 102/2001Sb. o obecné bezpečnosti výrobků je výrobce nebo dovozce povinen uvádět na trh pouze bezpečné výrobky. Za bezpečný výrobek můžeme považovat výrobek, který splňuje požadavky zákona č.22/1997Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola elektrických strojů

Posuzování bezpečnosti elektrického zařízení pracovních strojů je prováděno zejména s průvodní dokumentací stroje dodaného výrobcem a v souladu s normou ČSN EN 60204-1 ed.2 – bezpečnost elektrického zařízení pracovních strojů. Postup provádění kontroly, měření a zkoušek pracovního stroje musí být stanoven výrobcem v průvodní dokumentaci. Tyto kontroly se musí dle zákona č.378/2001Sb. provádět min 1x do roka. Roszah provedení kontroly stroje :

 • Vizuální kontrola pracovního stroje
 • Zkouška chodu stroje
 • Elektrotechnická měření na instalaci stroje (izolační odpor, uníkající proud, úbytek napětí na napájecím vodiči, ověření spojitosti ochranného obvodu)
 • Předepsané zkoušky dané výrobcem zařízení
 • Předepsané kontroly dané výrobcem zařízení
 • Vypracování zprávy o provedené kontrole s výsledky el. měření, zkoušek a kontroly
 • Případně popsané závady stroje

Pojem revize elektrických strojů neznáme, protože pro ně není příslušná norma – norma ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 jsou pouze pro pevné instalace nikoliv pro výrobky na ně připojované. Zde se musí pouze provést revize napojení stroje na příslušný elektrický rozvod.